Events > NExT’s 7 Publications Were Accepted in ACM Multimedia Conference 2017

NExT’s 7 Publications Were Accepted in ACM Multimedia Conference 2017

15 August, 2017 by NExT

Congratulations to our researchers who have papers accepted for the ACMMM Conference 2017!

 1. Cross-modal Recipe Retrieval with Rich Food Attributes
  Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua
 2. Video Visual Relation Detection
  Xindi Shang, Tongwei Ren, Jingfan Guo , Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua
 3. Laplacian-Steered Neural Style Transfer
  Shaohua Li, Xinxing Xu, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua
 4. Enhancing Micro-video Understanding by Harnessing External Sounds
  Liqiang Nie, Xiang Wang, Jianglong Zhang,Xiangnan He, Hanwang Zhang, Richang Hong, Qi Tian
 5. Video Question Answering via Gradually Refined Attention over Appearance and Motion
  Dejing Xu, Zhou Zhao, Jun Xiao, Fei Wu, Hanwang Zhang, Xiangnan He,Yueting Zhuang
 6. Multiview and Multimodal Pervasive Indoor Localization
  Zhenguang Liu, Li Cheng, Anan Liu, Luming Zhang,Xiangnan He, Roger Zimmermann
 7. NeuroStylist: Neural Compatibility Modeling for Clothing Matching
  Xuemeng Song, Fuli Feng , Jinhuan Liu, Zekun Li, Liqiang Nie, Jun Ma