Bo Peng, Jianjun Lei, Huazhu Fu, Changqing Zhang, Tat-Seng Chua, Xuelong Li:
Unsupervised Video Action Clustering via Motion-Scene Interaction Constraint
IEEE Trans. Circuits Syst. Video Techn [2020-01-01]