Chen Gao, Xiangning Chen, Fuli Feng, Kai Zhao, Xiangnan He, Yong Li & Depeng Jin:
Cross-domain Recommendation Without Sharing User-relevant Data
WWW 2019 [13-May-19]