Da Cao, Liqiang Nie, Xiangnan He, Xiaochi Wei, Jialie Shen, Shunxiang Wu and Tat-Seng Chua:
Version-sensitive mobile App recommendation
Information Sciences 381 (2017) 161–175 [28-Nov-16]