Da Cao, Liqiang Nie, Xiangnan He, Xiaochi Wei, Shuizhi Zhu, Shunxiang Wu & Tat-Seng Chua:
Embedding Factorization Models for Jointly Recommending User Generated Lists and Their Contained Items
ACM SIGIR 2017 [7-Aug-17]