Da Cao, Liqiang Nie, Xiangnan He, Xiaochi Wei, Xia Hu, Shunxiang Wu & Tat-Seng Chua:
Cross-Platform App Recommendation by Jointly Modeling Ratings and Texts
ACM Transactions on Information Systems [24-Aug-17]