Da Cao, Xiangnan He, Lianhai Miao, Guangyi Xiao, Hao Chen & Richang Hong:
Social-enhanced Attentive Group Recommendation
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [20-Aug-19]