Donglin Di, Xindi Shang, Weinan Zhang, Xun Yang, Tat-Seng Chua:
Multiple Hypothesis Video Relation Detection
BigMM 2019 [2019-09-11]