Feng Xue, Xiangnan He*, Xiang Wang, Jiandong Xu, Kai Liu & Richang Hong:
Deep Item-based Collaborative Filtering for Top-N Recommendation
ACM Transactions on Information Systems [1-Apr-19]