Fuli Feng, Huimin Chen, Xiangnan He, Ji Ding, Maosong Sun, Tat-Seng Chua:
Enhancing Stock Movement Prediction with Adversarial Training
IJCAI 2019 [1-June-19]