Fuli Feng, Xiangnan He, Yiqun Liu, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua:
Learning on Partial-Order Hypergraphs
WWW 2018 [27-Apr-18]