Guangyao Shen, Jia Jia, Liqiang Nie, Fuli Feng, Cunjun Zhang, Tianrui Hu, Tat-Seng Chua, Wenwu Zhu:
Depression Detection via Harvesting Social Media: A Multimodal Dictionary Learning Solution
IJCAI 2017 [19-Aug-17]