Hao Zhu, Yankai Lin, Zhiyuan Liu, Jie Fu, Tat-Seng Chua, Maosong Sun:
Graph Neural Networks with Generated Parameters for Relation Extraction
ACL 2019 [28-Jul-19]