Huijie Lin, Jia Jia, Jiezhong Qiu, Yongfeng Zhang, Guangyao Shen, Lexing Xie, Jie Tang, Ling Feng and Tat-Seng Chua:
Detecting Stress Based on Social Interactions in Social Networks
IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering [22-Mar-17]