Huiqi Hu, Guoliang Li, Zhifeng Bao and Jianhua Feng:
Top-k Spatio-Textual Similarity Join
32nd IEEE International Conference on Data Engineering (ICDE 2016) [16-May-16]