Jing-Jing Chen, Chong-Wah Ngo, Fu-Li Feng, Tat-Seng Chua:
Deep Understanding of Cooking Procedure for Cross-modal Recipe Retrieval
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18]