Jingjing Chen, Liangming Pan, Zhipeng Wei, Xiang Wang, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua:
Zero-Shot Ingredient Recognition by Multi-Relational Graph Convolutional Network
AAAI 2020 [2020-02-07]