Jingtao Ding, Guanghui Yu, Xiangnan He, Yuhan Quan, Yong Li, Tat-Seng Chua, Depeng Jin, Jiajie Yu::
Improving Implicit Recommender Systems with View Data
IJCAI 2018 [19-Jul-18]