Ju Fan, Guoliang Li, Beng Chin Ooi, Kian-lee Tan, Jianhua Feng. iCrowd:
An Adaptive Crowdsourcing Framework
SIGMOD 2015 [31-May-15]