Kun Liu, Minzhi Zhu, Huiyuan Fu, Huadong Ma, Tat-Seng Chua:
Enhancing Anomaly Detection in Surveillance Videos with Transfer Learning from Action Recognition
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12]