Lei Meng, Long Chen, Xun Yang, Dacheng Tao, Hanwang Zhang, Chunyan Miao:
Learning Using Privileged Information for Food Recognition
ACM MM 2019 [2019-10-21]