Liangming Pan, Jingjing Chen, Jianlong Wu, Shaoteng Liu, Chong-Wah Ngo, Min-Yen Kan, Yu-Gang Jiang, Tat-Seng Chua:
Multi-modal Cooking Workflow Construction for Food Recipes
ACM Multimedia 2020 [2020-10-12]