Lixi Deng, Jingjing Chen, Qianru Sun, Xiangnan He, Sheng Tang, Zhaoyan Ming, Yongdong Zhang, Tat-Seng Chua:
Mixed-dish Recognition with Contextual Relation Networks
ACM MM 2019 [2019-10-21]