Lizi Liao, Xiangnan He, Bo Zhao, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua:
Interpretable Multimodal Retrieval for Fashion Products.
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18]