Lizi Liao, You Zhou, Yunshan Ma, Richang Hong, Tat-Seng Chua:
Knowledge-aware Multimodal Fashion Chatbot
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18]