Lizi Liao, Yunshan Ma, Xiangnan He, Richang Hong & Tat-Seng Chua:
Knowledge-aware Multimodal Dialog Systems
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18]