Meihan Tong, Shuai Wang, Yixin Cao, Bin Xu, Juanzi Li, Lei Hou, Tat-Seng Chua:
Image Enchanced Event Detection in News Articles. Meihan Tong, Shuai Wang
AAAI 2020 [2020-02-07]