Meng Liu, Xiang Wang, Liqiang Nie, Qi Tian, Baoquan Chen, Tat-Seng Chua:
Cross-modal Moment Localization in Videos
ACM Multimedia Conference 2018 [26-Oct-18]