Ming Gao, Leihui Chen, Xiangnan He* & Aoying Zhou:
BiNE: Bipartite Network Embedding
ACM SIGIR Conference on Information Retrieval 2020 [12-Jul-18]