Peng Cui, Shaowei Liu, Wenwu Zhu, Huanbo Luan, Tat-Seng Chua, Shiqiang Yang:
Social-Sensed Image Search
ACM Transactions on Information Systems, Vol. 32, No. 2, Article 8 (April 2014) [1-Apr-14]