Qianru Sun, Yaoyao Liu, Tat-Seng Chua, Bernt Schiele:
Meta-Transfer Learning for Few-Shot Learning
CVPR 2019 [16-Jun-19]