Qianwen Cao, Heyan Huang, Xindi Shang, Boran Wang, Tat-Seng Chua:
3-D Relation Network for visual relation recognition in videos.
Neurocomputing [2021-01-08]