Shaoteng Liu, Jingjing Chen, Liangming Pan, Chong-Wah Ngo, Tat-Seng Chua, Yu-Gang Jiang:
Hyperbolic Visual Embedding Learning for Zero-Shot Recognition
CVPR 2020 [2020-06-14]