Shaowei Liu, Peng Cui, Huanbo Luan, Wenwu Zhu, Shiqiang Yang, Qi Tian:
Social-Oriented Visual Image Search
Computer Vision and Image Understanding 118 (2014) 30–39 [1-Jan-14]