Shusen Wang, Xiaotong Yuan, Tiansheng Yao, Shuicheng Yan and Jialie Shen:
Efficient Sub-space Segmentation via Quadratic Programming
25th AAAI 2011 [1-Aug-11]