Wenqiang Lei, Gangyi Zhang, Xiangnan He, Yisong Miao, Xiang Wang, Liang Chen, Tat-Seng Chua:
Interactive Path Reasoning on Graph for Conversational Recommendation
KDD 2020 [2020-08-23]