Wenqiang Lei, Xiangnan He, Yisong Miao, Qingyun Wu, Richang Hong, Min-Yen Kan, Tat Seng Chua:
Estimation-Action-Reflection: Towards Deep Interaction Between Conversational and Recommender Systems
WSDM 2020 [2020-02-03]