Wenqiang Lei, Xisen Jin, Min-Yen Kan, Zhaochun Ren, Xiangnan He & Dawei Yin.:
Sequicity: Simplifying Task-oriented Dialogue Systems with Single Sequence-to-Sequence Architectures
ACL 2018 [20-Jul-18]