Xiang Wang, Dingxian Wang, Canran Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Tat-Seng Chua:
Explainable Reasoning over Knowledge Graphs for Recommendation
AAAI 2019 [17-July-19]