Xiang Wang, Hongye Jin, An Zhang, Xiangnan He, Tong Xu, Tat-Seng Chua:
Disentangled Graph Collaborative Filtering.
SIGIR 2020 [2020-07-03]