Xiang Wang, Tinglin Huang, Dingxian Wang, Yancheng Yuan, Zhenguang Liu, Xiangnan He, Tat-Seng Chua:
Learning Intents behind Interactions with Knowledge Graph for Recommendation.
arXiv [2021-02-14]