Xiang Wang, Xiangnan He, Fuli Feng, Liqiang Nie, Tat-Seng Chua:
TEM: Tree-enhanced Embedding Model for Explainable Recommendation
WWW 2018 [27-Apr-18]