Xiang Wang, Xiangnan He*, Meng Wang, Fuli Feng & Tat-Seng Chua:
Neural Graph Collaborative Filtering
SIGIR 2019 [21-Jul-19]