Xiang Wang, Xiangnan He & Tat-Seng Chua:
Learning and Reasoning on Graph for Recommendation
CIKM 2019 [2019-11-03]