Xiang Wang, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Liu, Tat-Seng Chua:
KGAT: Knowledge Graph Attention Network for Recommendation
KDD 2019 [4-August-19]