Xiang Wang, Yaokun Xu, Xiangnan He, Yixin Cao, Meng Wang, Tat-Seng Chua:
Reinforced Negative Sampling over Knowledge Graph for Recommendation
IW3C2 2020 [12-March-2020]