Xiangnan He, Hanwang Zhang, Tat-Seng Chua:
Recommendation Technologies for Multimedia Content
ICMR 2018 [14-Jul-18]