Xinyu Guan, Zhiyong Cheng, Xiangnan He, Yongfeng Zhang, Zhibo Zhu, Qinke Peng, Tat-Seng Chua:
Attentive Aspect Modeling for Review-aware Recommendation
ACM Transactions on Information Systems [27-Mar-19]