Xiangnan He, Jinhui Tang, Xiaoyu Du, Richang Hong, Tongwei Ren, Tat-Seng Chua:
Fast Matrix Factorization With Nonuniform Weights on Missing Data
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems [23-Jan-19]