Xiangnan He, Lizi Liao, Hanwang Zhang, Liqiang Nie, Xia Hu and Tat-Seng Chua:
Neural Collaborative Filtering
World Wide Web Conference 2017 [4-Mar-17]